Zaznacz stronę

Tamuz

17 Tamuz

17 dzień miesiąca Tamuz to data tragicznych dla Izraela wydarzeń. W tym właśnie dniu Mojżesz wracający z góry Synaj z kamiennymi tablicami zawierającymi 10 Bożych Przykazań zobaczył złotego cielca i lud oddający mu cześć. Niesiony gniewem roztrzaskał Pierwsze Tablice. O wydarzeniu tym czytamy w Księdze Wyjścia 31,1-35. Kolejne katastroficzne wydarzenia w historii Narodu Wybranego, jakie według tradycji miały miejsce w ten właśnie dzień, to

  • zaprzestanie składania ofiar podczas oblężenia Jerozolimy przez króla babilońskiego Nabuchodonozora (VI w. p.n.e.)
  • wtargnięcie wojsk babilońskich do Jerozolimy, co doprowadziło do zburzenia Pierwszej Świątyni Jerozolimskiej w 9 dniu miesiąca Aw
  • ustawienie w Drugiej Świątyni Jerozolimskiej posągu pogańskiego bóstwa Aszery przez jednego z najgorszych królów izraelskich – Manassesa
  • publiczne spalenie Tory przez przywódcę wojskowego Apostomosa
  • przełamanie murów Jerozolimy przez Tytusa Flawiusza, co doprowadziło do zniszczenia Drugiej Świątyni w 9 dniu miesiąca Aw.

Także i późniejsze czasy obfitowały w trudne doświadczenia dotykające Izrael w tym właśnie dniu, jak choćby nakaz konfiskaty wszystkich manuskryptów Talmudu wydany przez papieża Grzegorza IX czy też tych związanych z pogromem Żydów: w Hiszpani (1391 r.), w Pradze (1559 r.), w Kownie (1944).

 

Post czwartego miesiąca

Zgodnie z tradycją 17 Tamuz Żydzi na całym świecie poszczą, pielęgnując pamięć o licznych tragediach, które w ten dzień dotknęły ich naród. Dzień ten rozpoczyna trzytygodniowy okres pokuty, trwający do 9 dnia miesiąca Aw. W tym czasie na znak żałoby należy powstrzymać się od wystawnych posiłków, zawierania ślubów, a także obcinania włosów czy golenia brody.

Celem postnych dni, takich jak 17 Tamuz, jest pobudzenie serc do pokuty przez przypomnienie o grzechach przodków, które doprowadziły do katastrof.

Powstrzymywanie się od jedzenia i picia jest jednak dla Żydów jedynie zewnętrznym wyrazem tego, co dzieje się na głębszym, duchowym poziomie. Dzień postu nie jest tylko smutnym dniem. To w istocie pomyślny i pełen nadziei dzień – dzień, w którym Bóg jest szczególnie dostępny, czekając na tych, którzy okażą skruchę. Jest raczej dniem szansy! Post jest umocnieniem do tego, by naprawić przyczynę zniszczenia.

Biblijnym źródłem rozumienia postu dnia 17 Tamuz jest Proroctwo Zachariasza, które zapowiada, że w czasach przyjścia Mesjasza „Post z czwartego (miesiąc Tamuz jest czwartym miesiącem biblijnego kalendarza hebrajskiego), post z piątego, post z siódmego i post z dziesiątego miesiąca niech się zamieni dla narodu judzkiego w radość, wesele i święto przyjemne” (Za 8,18). Według Miszny Taanit 4:8 post 17 Tamuz zostanie przekształcony w czasach mesjańskich w dzień, który będzie radością dla Domu Judy, pełen zadowolenia i wesołych uczt.

Jest więc ten postny dzień wyczekiwaniem rychłego objawienia się miesjańskiego porządku.

Nasze przemyślenia

czy znajdzie wiarę

Pustynia to miejsce, które nie jest przychylne życiu. Jest pełne zagrożeń, jest nieurodzajne, pozbawione wody, cienia i roślinności. W takich okolicznościach człowiek potrzebuje znaleźć oparcie, które zapewni poczucie bezpieczeństwa. Kiedy Mojżesz oddalił się na górę Synaj Izraelici stracili z oczu tego, który był ich łącznikiem z Bogiem. Zwątpili w to, że Mojżesz powróci i poczuli się niepewnie. Zabrakło im stałości wiary i ufności w obecność niewidzialnego Boga. Na własną rękę poszukali sobie innego zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa – wykonali złotego cielca, który stał się bałwochwalczym obiektem kultu. Byk w symbolice starożytnego Egiptu jest uosobieniem potęgi i mocy. Wydaje się więc, że w tym złotym wizerunku lud na pustyni szukał tego, co zapewni im bezpieczeństwo wobec otaczających niebezpieczeństw.

Przekierowanie ufności na cokolwiek innego niż Bóg Izraela sprawia, że sami dobrowolnie decydujemy się „otrzymać pomoc” od obiektu naszej wiary. To sprowadza na nas jednak tylko katastrofalne skutki, ponieważ potrzebnej pomocy może udzielić wyłącznie Żywy Bóg.

Historia ze złotym cielcem jest dla nas analogią wydarzeń związanych z powtórnym przyjściem Jezusa. On – podobnie jak Mojżesz – zniknął z oczu wstępując do Nieba. Wielu straciło już żywą wiarę w to, że On powróci. Wielu szuka zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w różnego rodzaju złotych cielcach. Wielu pokłada ufność w medycynie, w polityce, w finansach czy układach. Prawda jest jednak taka, że dziś, u progu nowej ery, pytanie Jezusa Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8b) jest szczególnie palące. Czy wobec zagrażających zewsząd niebezpieczeństw współczesnego świata oczekujemy pomocy z Nieba z wytrwałością równą wytrwałości wdowy? (por. Łk 18,1-8).

Warto przeczytać

Rozpoznanie czasów

Wydarzenia poprzedzające powtórne przyjście Jezusa nie należą do najłatwiejszych. Przekonują o tym liczne proroctwa biblijne. Jakie jest miejsce Kościoła wobec dotykającego świat kryzysu? Kryzysy są zawsze efektem odejścia od Bożych duchowych praw i naśladowania innych, fałszywych bogów. Kościół w tym szczególnym czasie powinien jednoczyć się w poście nawrócenia, by zbliżyć serca do Boga i wzmocnić wiarę w niezawodność Jego Słowa. O rozpoznaniu obecnego czasu czytamy na łamach Naszych Inspiracji w artykule John’a Paul’a Jackson’a – nieżyjącego już autora, mówcy, założyciela Streams Ministries International.

cenne nauczanie

Wartość postu

O tym, jak niezwykle istotne znaczenie ma post w życiu wierzących oczekujących na powtórne przyjście Jezusa mówi Mike Bickle w nauczaniu zatytułowanym Pość każdego dnia.

Muzyczna inspiracja

Even so come

Cover utworu Chrisa Tomlina – w sam raz na prostowanie ścieżek przed Panem 🙂

poznaj israeli.pl

zapraszamy cię do śledzenia naszego bloga na israeli.pl oraz w mediach społecznościowych 🙂

Kalendarz BO

liczy czas zgodnie z biblijnym porządkiem i ukazuje oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa ukryte w biblijnych świętach i żydowskiej tradycji ich celebrowania.